Staj Yönergesi

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

                       JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

                      STAJ YÖNERGESİ

Amaç ve kapsam

Madde-1. Bu Yönerge Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümündeki stajların yürütülmesi ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Jeoloji Mühendisliği lisans programına kayıtlı öğrencileri kapsar. 

Dayanak

Madde-2. Bu staj yönergesi, Dumlupınar Üniversitesi Senatosu’nun 31.05.2018 tarih ve 12 no’lu oturumunda kabul edilen “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Staj Yönergesi” ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu’nca kabul edilen “Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi” hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Staj Esasları

Madde-3. Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmeleri için toplam 60 iş günü staj yapmaları zorunludur. Bu stajlar, daimi statüde Jeoloji Mühendisinin görev yaptığı işletmelerde veya Jeoloji Mühendisliği bölümü içinde yapılacak olan mesleki uygulamaları içeren stajları kapsayan 45 iş günü ve 6. yarıyıl sonunda bölüm yönetimin uygun gördüğü tarihlerde ve yerde yapılacak olan ve 15 iş günü olarak belirlenen Uygulamalı Saha Kampı çalışmalarını kapsamaktadır.

 

Madde-4. Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin en erken staj yapabilecekleri tarihler Çizelge-1’de verilmiştir.

Çizelge-1. Jeoloji Mühendisliği Bölümü staj türleri ve yapılabilecekleri tarihler

Staj Grubu

Staj Türü

Yapılabileceği Tarih

  1. Grup

Mesleki Uygulama Stajı

5. yarıyılın sonundan itibaren

2. Grup

Uygulamalı Saha Kampı

6. yarıyıl sonunda

 

 

Madde-5. Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne dikey geçiş ile gelen öğrencilerin önceki eğitim kurumlarında yapmış oldukları stajları varsa bu stajların en fazla 15 iş günü kadar olan kısmının kabul edilebilmesi için önceki stajlarına ait staj defteri, staj sicil fişi ve staj sigorta formunun aslının veya “Aslı gibidir” onaylı kopyasının staj komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrencinin önceki eğitim kurumunda yapmış olduğu staj veya stajların en fazla 15 iş günü kadar olan bölümü staj komisyonunun uygun görmesi durumunda kabul edilir.

 

Madde-6. Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki eğitim kurumlarında yapmış oldukları stajları varsa bu stajların en fazla 60 iş günü kadar olan kısmının kabul edilebilmesi için önceki stajlarına ait staj defteri, staj sicil fişi ve staj sigorta formunun aslının veya “Aslı gibidir” onaylı kopyasının staj komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrencinin önceki eğitim kurumunda yapmış olduğu staj veya stajların en fazla 60 iş günü kadar olan bölümü staj komisyonunun uygun görmesi durumunda kabul edilir.

 

Madde-7. Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne çift anadal programı bünyesinde kabul edilen öğrencilerin anadal bölümlerinde yapmış oldukları stajların kabulü staj komisyonunun uygun görmesi ile Çizelge-2’de verilen tablo dahilinde yapılır.

 

Çizelge-2. Çift anadal öğrencilerinin anadal bölümlerine yapmış oldukları stajların kabulü

Bölüm

Jeoloji Mühendisliği Staj Türü

1. Grup

(Mesleki Uygulama Stajı)

2. Grup

(Uygulamalı Saha Kampı)

Staj süresi (İş günü)

Staj süresi (İş günü)

Bilgisayar Mühendisliği

-

-

Makine Mühendisliği

-

-

Endüstri Mühendisliği

-

-

İnşaat Mühendisliği

En fazla 15 gün muaf*

-

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

-

-

Maden Mühendisliği

En fazla 15 gün muaf*

-

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-

-

* Maden ve İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmış oldukları stajların en fazla 15 iş günü kadar bölümü Staj Komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde yapmaları gereken 1. Grup (45 iş günü) stajlarından muaf sayılabilir.

 

Madde-8. Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin stajlarını yarıyıl sonlarında yapmaları esastır. Ancak Dumlupınar Üniversitesi Staj Yönergesi ve Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi’ne uygun olacak şekilde stajlar ara dönemlerde de yapılabilir. Bununla birlikte öğrenciler yine Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi’ne aykırı olmayacak şekilde staj komisyonu tarafından uygun görülmesi ve bölüm başkanlığı tarafından onaylanması halinde Fakülte Projeleri kapsamında DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi sınırları içinde, Bölge Sanayi Oryantasyonu Projesi (BSOP) kapsamında Kütahya ili sınırları içinde ve Sanayi/Sektör Oryantasyonu Projesi (SSOP) kapsamında Kütahya ili sınırları dışında da dönem içi stajlarını yapabilirler. Bu  gibi hallerde Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi’nin ilgili maddeleri uygulanır. Fakülte projeleri, BSOP ve SSOP hariç olmak üzere eğitim öğretim dönemleri içinde staj yapılamaz. Yaz Okulu esnasında staj yapacak öğrencilerin yaz okulunda ders kayıtlarının olmaması gerekir. Ara dönemde veya Yaz Okulu esnasında yapılan stajlar, takip eden dönemin derslerinin başlangıç tarihinden en az 1 gün öncesine kadar yapılabilir. Yarıyıl içinde ders almayan veya hafta içi ders programı birim yönetim kurulunca uygun bulunan öğrenciler, yarıyıl içinde de stajlarını yapabilirler.

 

Madde-9. Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından yapılacak olan stajların en az 10 iş günü olacak şekilde planlanması esastır. Bundan daha kısa süreli staj yapılamaz.

 

Madde-10. Stajlar yarıyıl sonu sınavlarının son gününden sonraki iş günü başlar ve derslerin başladığı güne kadar yapılabilir. Öğrencilerin cumartesi günleri yaptıkları stajlar işletme tarafından belgelendirilmesi halinde kabul edilir.

 

Madde-11. Öğrenci tarafından yapılan stajın kabul edilebilmesi için staj yapılan işletmelerde daimi statüde Jeoloji Mühendisinin görev yapması gerekmektedir. Staj defteri ve staj sicil fişi yine oda sicil numarası olan bir kaşe kullanılarak sorumlu Jeoloji Mühendisi tarafından imzalanmalıdır. Aksi takdirde staj yapılmış olsa dahi geçersiz sayılır.

 

 

 

Staj Yerleri ve Staj Başvurusu

Madde-12. Staj yapılacak olan işletmenin Jeoloji Mühendisliği eğitim-öğretim programında yer alan teorik ve uygulamalı bilgilerle uyumlu olması ve teorik bilgilerin pratiğe dökülmesine imkân verecek seviyede olması gerekmektedir.

Madde-13. Staj, yurt dışında veya yurt içindeki özel (ilgili staj komisyonunca uygun görülen) veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.

Madde-14. Staj yapılacak olan işletmelerin uygunluğuna staj komisyonu karar verir. Öğrenciler staj başvurusu yapmadan önce staj yapmayı planladıkları işletmenin uygun olup olmadığına dair Staj Komisyonu’ndan bilgi alabilir.

 

Madde-15. Staj yapacak öğrenciler aşağıda yer alan akışa uygun olacak şekilde staj başvuru işlemlerini gerçekleştirmelidirler

 

  1. Staj komisyonu tarafından ilan edilen tarih aralığında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden staj başvurusu yapılır. Yapılan staj başvurusunun ardından Staj Komisyonu’nda staj başvurusu yaptığına dair form doldurularak imzalanır. Öğrenci bu formu imzalarken staj yapmayı planladığı işletmeden aldığı kabul yazısını da komisyona teslim eder. Staj kabul yazısında işletmede daimi statüde Jeoloji Mühendisinin görev yaptığı, staj başlangıç ve bitiş tarihleri ile cumartesi günü çalışılıyorsa buna dair yazının da yer alması gerekmektedir.
  2. Staj Komisyonu tarafından yapılan staj başvuruları incelenir ve uygun olanlar kabul edilerek toplu olarak ilan edilir. Kabul edilmeyen stajlar için öğrencilere yeni başvuru yapabilmeleri amacıyla ek süre verilir. İkinci başvurusu da kabul edilmeyen öğrencilere ilgili staj dönemi için tekrar başvuru yapılmasına izin verilmez.
  3. Stajları başvuruları kabul edilen öğrenciler tarafından Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’ndan staj defteri ve staj sicil fişini alınır. Staj defteri ve staj sicil fişinde yer alan fotoğraf bölümüne son 6 ay içerisinde çekilmiş olan bir vesikalık fotoğraf yapıştırıldıktan sonra Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na mühürlettirilir ve staj defteri ve staj sicil fişinde yer alan ilgili alanlar doldurulur.
  4. Jeoloji Mühendisliği Bölüm Sekreterliği’nden temin edilecek sigorta talep formundaki ilgili alanlar doldurulur.
  5. Staj defteri, staj sicil fişi ve sigorta talep formu staj komisyonundan bir üyeye onaylatılır.
  6. Sigorta talep formu bölüm sekreterliğine teslim edilir.
  7. Staj süresinde staj öncesinde değişiklik meydana gelen öğrencinin bunu en az 3 iş günü öncesinden, staj sırasında değişiklik meydana gelmesi halinde ise 3 iş günü içinde bu durumu bölüm sekreterliğine bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sigorta tarihleri değiştirilemeyeceği için ilk yapılan sigorta tarihleri kabul edilir. Herhangi bir sigorta işlemi yaptırmayan öğrencinin stajı geçersiz sayılır.

 

Staj Evrakları ve Staj Defterinin Düzenlenmesi

Madde-16. Staj defterine, staj süresi boyunca yapılan çalışmalar düzenli bir şekilde yazılır. Staj defterinin her sayfasının staj yapılan işletmede daimi statüde görev yapan Jeoloji Mühendisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Madde-17. Staj defteri el yazısı ile tükenmez kalem kullanılarak doldurulmalıdır. Staj defteri doldurulurken yapılan stajın içeriğine uygun olacak şekilde bilgiler yer almalı ve yapılan çalışmaları gösteren fotoğraflar eklenmelidir. Staj defterine ek olarak harita, rapor, CD, flash bellek içerisinde de dokümanlar sunulabilir.

Madde-18. Staj defteri doldurulurken verilen bilgiler yüzeysel olmamalı, yapılan işin amacını, kapsamını ve aşamalarını tam olarak içermeli ve elde edilen sonuçları da açıklamalıdır. Ağırlıklı şekilde teorik bilgiden oluşan defter içeriği kabul edilmeyecektir.

 

Staj Sonrasında Yapılması Gerekenler

Madde-19. Stajın tamamlanmasının ardından staj yapılan işletmenin öğrencinin staj sicil fişini kapalı ve mühürlü zarf içerisinde “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü KÜTAHYA” adresine göndermesi gerekmektedir. İşletme staj sicil fişini kapalı ve mühürlü zarf içerisinde öğrenciye de verebilir. Kapalı ve mühürlü olmayan zarflar ile elden veya posta yoluyla açık bir şekilde gönderilen staj sicil fişleri geçerli değildir ve fakülte yönergesine uygun olarak staj sicil fişinin yenilenmesini gerektirir.

 

Madde-20. Öğrenci staj kurallarına uygun olarak hazırladığı staj defterini ve varsa ek dokümanları staj komisyonu tarafından eğitim-öğretim döneminin başlamasından itibaren ilk iki hafta içerisinde ilan edilecek olan tarihlerde staj komisyonuna teslim eder. İlan edilen süreler içinde teslim edilmeyen staj defterleri daha sonra kabul edilmez ve geçersiz sayılır.

 

Stajların Değerlendirilmesi

Madde-21. Bölüm Staj Komisyonu her öğrencinin staj evraklarını (staj defteri, staj sicil fişi ve sigorta formu) teslim etmesini takip eden 2 hafta içerisinde staj komisyonu tarafından her öğrencinin staj evrakları incelenir ve staj mülakatı yapılarak en geç bir ay içinde değerlendirir. Değerlendirme; Staj Defteri, Staj Sicil Fişi ve Staj Mülakatı sonucunun birlikte değerlendirilmesi ile yapılır. Kayıt ve sınav dönemlerinde staj mülakatı yapılmaz. Staj sonuçları mülakatları takip eden 15 gün içinde ilan edilir.

 

Madde-22. İşletme tarafından doldurulan ve onaylanan staj sicil fişinde yer alan notlardan herhangi birinin “F” olması durumunda öğrencinin stajı iptal edilir. Bu notlardan her bir “D” notu için yapılan stajın iş günü olarak %20’si, “C” notu için ise %10’u geçersiz sayılır.

Madde-23. Yapılan değerlendirme ve yapıldıysa mülakat sonucunda staj komisyonu tarafından stajın tamamının veya bir bölümün kabulüne ya da tamamının reddine karar verilebilir. Stajın bir bölümünün kabul edilmesi ya da tamamının reddedilmesi durumunda tutanak hazırlanarak staj sonuçları ile birlikte toplu halde ilan edilir.

 

Madde-24. Öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları 45 iş günü süreli mesleki uygulama stajının tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirme sonucunda 5. yarıyılda seçilen Staj-I dersine “YT (Yeterli)” veya “YZ (Yetersiz)” notu mezuniyet aşamasındaki işlemler sırasında girilir.

 

Madde-25. Öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları 15 iş günü süreli uygulamalı saha kampının tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirme sonucunda 7. yarıyılda seçilen Staj-II dersine “YT (Yeterli)” veya “YZ (Yetersiz)” notu ilgili dönem sonuna kadar girilir.

 

 

Diğer Hükümler

Madde-26. Staj yapan öğrenciler, stajları süresince, kendi hataları nedeniyle meydana gelen her türlü maddi ve manevi zarardan sorumludurlar.

 

Madde-27. İşletmenin çalışma şartları, düzeni ve emniyeti ile ilgili kurallara uymayan öğrenciler hakkında Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Madde-28. Staj yapan öğrenciler staj yerlerinde, staj komisyonu veya görevlendirilen herhangi bir öğretim elemanı tarafından değerlendirilebilirler.

 

Madde-29. Stajlarını tamamlamayan öğrenciler tüm derslerini başarıyla tamamlasalar dahi mezun olamazlar.

 

Madde-30. Stajlarla ilgili her türlü bilgilendirme ve duyuru bölüm panoları, bölüm internet sitesi ve öğrenci bilgi sistemi aracılığı ile yapılır. Her öğrenciye şahsi bilgilendirme yapılmaz.

 

Madde-31. Staj evrakları öğrencinin mezuniyetini takiben 2 yıl süreyle saklanır ve sonrasında ise imha edilir.

 

Madde-32. Bu staj yönergesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı tarafından yürütülür. Jeoloji Mühendisliği staj yönergesi, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Kurulunun   11/09/2018  tarih ve 20 no’lu oturumunda kabul edilmiştir“

                            

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, Perşembe